Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je XboxPlay s.r.o., so sídlom Levická 579,
952 01 Vráble, IČO: 46526854, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom NITRA, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.remishop.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: info@megacomputer.sk
telefón: 00421914 251 400
poštová adresa: XboxPlay s.r.o., Levická 579, Vráble 952 01
číslo účtu: Tatra banka : 2920870366/1100
adresa prevádzky kamenného obchodu : Mega Computer, 1. mája 333/1, Vráble 952 01

1.2. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.remishop.sk (ďalej iba e-shop).
Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel
ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode www.remishop.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje
okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

1.4. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z
týchto zdrojov.

1.5. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

1.6. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru je konečná, sme platcovia Dph. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

1.7. Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovom obchode www.Remishop.sk pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O
tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke www.remishop.sk
počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva všeobecne známym postupom objednávania na internete, v e-shopoch. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Potvrdenie prijatia objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto vzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a potvrdzuje sa objednávka.

2.2. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so
zákazníkom.

2.3. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi.

3. Stornovanie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

* Do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo dokiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho.
* V prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.
 * V prípade ,že zákazník nezruší objednávku pred jej odoslaním a neprevezme tovar od zásielkovej firmy
    (kuriérska spoločnosť, Slovenská pošta),   zákazník sa zaväzuje uhradiť všetky  náklady vynaložené
     na spracovanie ( balenie ), odoslanie ( poštovné a kurierske služby ) , prijatie zásielky
    späť k predávajúcemu ( dodanie Sl.pošta a kuriérska spoločnosť ) a   vyzdvihnutie na pošte.
   Tieto náklady budú zákazníkovi vyfaktúrované, ktoré zákazník uhradí do 7 dní od prijatia faktúry na príslušný
   účet vedený v banke uvedený vo faktúre.
   Náklady pri neprevzatí zásielky činia pri dodávaní prostredníctvom Slovenskej pošty alebo pri dodávaní kuriérskou spoločnosťou 3,50  €.

3.2. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať
tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Dodávateľ má právo stornovať
objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar odoslať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

4.2. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o
poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je
poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je
povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky
nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do
dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

4.5. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia
bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na
náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona
č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

5.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

5.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob,
akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom
vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

5.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti
predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu
bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a
po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.

5.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v
záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy
a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.6. Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj počítačových programov a hier, ktoré kupujúci už rozbalil. Počítačové programy a hry je možné vrátiť do
siedmich dní, iba ak sú v pôvodnom zafóliovanom obale.

5.7. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Výnimku tvorí prípad, ak dodaný tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo charakteristike tovaru uvedeného na
internetovom obchode www.remishop.sk V tomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie nákladov spojených s vrátením tovaru kupujúcemu, alebo na adekvátnu zľavu z nasledovnej objednávky.

6. Spracovanie osobných údajov

6.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho
objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na
doručenie tovaru).

6.2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný
e-mail.

6.3. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v našom informačnom panely v sekcii "Ochrana osobných údajov".


7. Záverečné ustanovenia

7.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.2.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a
doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7.3.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

7.4.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


V Vráble, dňa 10. 2. 2014